خدمات ارگونومی

بخش ارگونومیکی شامل:

ارگونومی یا عوامل انسانی دانشی است که به شناخت و ارزیابی ظرفیت ها و توانمندی های انسان پرداخته و آنگاه دستگاه ها ، کار و محیط را متناسب با آن سازماندهی و تنظیم می‌کند و در واقع اطلاعات علمی بدست آمده از مطالعات را در طراحی مشـاغل ، فرآورده ها یا تـجهیـزات محیـط کار و حتـی محیـط زندگی به کار می بندد.در دنیای ماشینی و صنعتی امروز بسیاری از کارگران و کارکنان ناچارند خود را با شرایط نامناسبی که محیط ، ماشین آلات و ابزار مورد استفاده بر آنها تحمیل می کند منطبق و متناسب سازند و با محدودیت های ایجاد شده به گونه ای کنار آیند.

خدمات ارگونومی و طراحی محیط کار ذیل توسط کارشناسان ارشد و اساتید ارگونومی همکار شرکت سفیران سلامت پارتاک  قابل ارائه می‌باشد.

  • ارزیابی پوسچرهای کاری  با استفاده از روش‌های OWAS ، RULA، QEC، REBA, ROSA و,…و همچنین محاسبه حمل و نقل دستی بار توسط معادله NIOSH، WISHA
  • طراحی و آنالیز ایستگاه های کاری با استفاده از نرم افزار CATIA
  • ارزشیابی عوامل زیان‌آور ارگونومی و ارزیابی ریسک‌های مربوطه
  • –– انجام آنتروپومتری
  • سنجش ابعاد روانی کارکنان و ارزیابی توانایی‌های روانشناختی افراد
  • ارزیابی، شناسایی و تحلیل خطای انسانی در ایستگاه‌های کنترل

– انجام مطالعات زمانسنجی و کارسنجی